Czy osoby w wieku 65+ skłonne są do korzystania z usług dietetycznych ?

15.09.2015

Czy osoby w wieku 65+ skłonne są do skorzystania z usług dietetycznych?

Are people over the age of 65 years inclined to benefit from dietary services?

Augustowski Karol1, Augustowska Magdalena2

 1) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

2) Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

 


 

Streszczenie:

Wstęp i cel: Właściwe odżywianie się odgrywa bardzo dużą rolę, nie tylko ze względu na właściwy metabolizm, lecz także na możliwe interakcje jakie mogą wystąpić na linii lek-pożywienie, szczególnie istotne u osób 65+, u których przyjmowanie leków nie należy do rzadkości. Pojawia się jednak ważne pytanie – jak przekonać osobę starszą do skorzystania z poradnictwa dietetycznego oraz do zmiany jej nawyków żywieniowych

Materiał i metody: Badaniami objęto 81 osób starszych, kobiety i mężczyzn, zamieszkujących obszary zarówno wiejskie, jak i miasta, o różnym wykształceniu i sytuacji materialnej. Osoby objęte badaniem były mieszkańcami województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Wyniki: Widoczny jest bardzo niski stopień świadomości żywieniowej osób starszych. Jednocześnie osoby w wieku 65+ są przeświadczone, że ich sposób żywienia jest prawidłowy. Konsekwencją tych przekonań jest brak  potrzeby skorzystania z porad dietetycznych.

Podsumowanie: Przed dietetykami (jak również w pewnym stopniu przed lekarzami) wyrasta nowe, trudne, a może i najtrudniejsze zadanie – w jaki sposób uzmysłowić osobie starszej ograniczoną wiedzę z zakresu żywienia, przekonać ją do skorzystania z pomocy dietetyka, a następnie zmienić jej nawyki żywieniowe.

 

Słowa kluczowe: osoby starsze, świadomość żywieniowa, poradnictwo dietetyczne, odżywianie


wersja pdf – tutaj