Wskaźnik masy ciała mieszkańców Krakowa

23.08.2014

W ramach projektu Stan odżywienia i błędy dietetyczne mieszkańców Krakowa zajęliśmy się między innymi określeniem wskaźnika masy ciała wśród Krakowian.

Wskaźnik masy ciała (Body Mass Index – BMI) uznawana jest za jedno z najprostszych narzędzi pozwalających w sposób względnie precyzyjny określić czy nasza masa ciała znajduje się na odpowiednim poziomie. Wskaźnik ten nie jest narzędziem idealnym, gdyż w niektórych przypadkach (np. w przypadku sportowców, dzieci) pokazuje niewłaściwe wyniki, jednak dla pozostałej części populacji jest właściwym miernikiem i uznawany jest jako podstawowy przy określaniu prawidłowej masy ciała.

BMI obliczany jest poprzez wydzielenie masy ciała (wyrażonej w kilogramach) przez podniesioną do kwadratu wartość wzrostu (wyrażoną w metrach). Uzyskany wynik świadczy bądź to o niedowadze, wadze prawidłowej, nadwadze, bądź też otyłości.

Zróżnicowanie wskaźnika BMI wśród mieszkańców Krakowa jest bardzo duże. Niepokój budzi odsetek osób, u których wskaźnik masa ciała/wzrost jest w prawidłowym przedziale. Jest to bowiem zaledwie 52% przypadków. U 149 Krakowian dietetycy odnotowali nadwagę (34% badanych), a u 49 osób (11%) otyłość I stopnia. Wyniki te są nieznacznie lepsze od średniej krajowej. Wg danych GUS w Polsce 36,4% ludności ma nadwagę, a 15,8% – otyłość. Nie napawa to jednak większym optymizmem.

ryc 1-1

Ryc. 1. Zróżnicowanie wskaźnika BMI wśród Krakowian

ryc 2-1

Ryc. 2. Zróżnicowanie wskaźnika BMI w poszczególnych grupach wiekowych

Wśród mieszkańców Krakowa dietetyk zauważył kilka prawidłowości:

  • W grupie wiekowej 19 – 30 lat to mężczyźni mają częściej nadwagę. Występuje ona u 42% z nich. U kobiet odsetek ten wynosi 27%.
  • Dokładnie odwrotna sytuacja jest dla grupy wiekowej 31 – 50 lat. W tej grupie wiekowej nadwagę odnotowano u 38% kobiet i u 24% mężczyzn.
  • W grupie wiekowej 51 – 64 lata dietetyk zdiagnozował nadwagę u 31% kobiet i 56% mężczyzn
  • W grupie wiekowej 65+ odsetek kobiet i mężczyzn zamieszkujących Kraków jest do siebie zbliżony.
  • Najbardziej pilnej pomocy dietetycznej potrzebują osoby w wieku 51 – 64 lata. Wskaźnik BMI przekraczający 25 odnotowano w 57% przypadków.
  • W najkorzystniejszej sytuacji są osoby w wieku 65+, u których dietetyk określił nadwagę lub otyłość zaledwie w 29% przypadków
  • W pozostałych grupach wiekowych BMI powyżej 25 odnotowano u 46% badanych.